podbrezje.si
Doma Prireditve Teme Kraj Ustanove Ljudje Zasebniki
 

Ustanove

 

Proračun Občine Naklo 2009

Na 22. seji Občinskega sveta Občine Naklo dne 8. julija 2010 je bil potrjen Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009. Tudi v preteklem letu so bile za Podbrežanom namenjene le drobtinice: - tekoči odhodki v Podbrezjah le 7.410 EUR, oz. 0,61 % občinskih tekočih odhodkov (1.194.858 EUR), oz. 0,15 % vseh odhodkov občine (4.895.883 EUR), - županovi odhodki 63.214 EUR so 8,5 – krat večji kot tekoči odhodki za Podbrezje (7.410 EUR), - podžupanova nagrada 13.976 EUR je 1,9 – krat večja kot tekoči odhodki za Podbrezje (7.410 EUR). Podrobnejši podatki so v spodnjih preglednicah.

 

Realizacija proračuna Občine Naklo za leto 2009

Konto Občinsko premoženje - opis postavke - tekoči odhodki Realizacija €
40209905 Dom Podbrezje - spl. material in storitve 182,00
40220004 Dom Podbrezje - električna energija 389,00
40220102 Dom Podbrezje - plin 1.825,00
40220305 Dom Podbrezje - voda 159,00
40250307 Dom Podbrezje - tekoče vzdrževanje 306,00
40250408 Dom Podbrezje - zavarovanje 145,00
40220005 Pokopališče Podbrezje - električna energija 417,00
40220307 Pokopališče Podbrezje - voda 48,00
40220401 Pokopališče Podbrezje - smeti 750,00
40250305 Pokopališče Podbrezje - tekoče vzdrževanje  3.155,00
40250402 Pokopališče Podbrezje - zavarovanje 34,00
40 Skupaj tekoči odhodki v Podbrezjah 7.410,00
40 Skupaj tekoči odhodki Občine Naklo 1.194.858,00
40+41+42+43 Skupaj odhodki Občine Naklo 4.895.883,00
  Delež Podbrezij v tekočih odhodkih občine ( % ) 0,62
  Delež Podbrezij v odhodkih občine ( % ) 0,15

Vir: Zaključni račun Občine Naklo za leto 2009, potrjen na 22. seji Občinskega sveta dne 08.07.2010

 

Realizacija županovih in podžupanovih postavk v občinskem proračunu za leto 2009

Konto Postavka Znesek € Delež (%)
40000003 Župan - osnovne plače 38.028  
40000103 Župan - splošni dodatki 3.921  
40010003 Župan - regres za letni dopust 672  
40020203 Župan - povračila stroškov prehrane med delom 897  
40100103 Župan - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.741  
40110003 Župan - prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.773  
40110103 Župan - prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 224  
40120003 Župan - prispevek za zaposlovanje 25  
40130003 Župan - prispevek za starševstvo varstvo 42  
40150003 Župan - premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 521  
40240203 Župan - stroški prevoza v državi 8  
40200603 Župan - stroški oglaševanja 11.675  
40200903 Župan - reprezentanca 687  
  Skupaj župan 63.214 1,29
40290503 Nagrada podžupan 13.976 0,29
  Skupaj župan in podžupan 77.190 1,58
  Skupaj vsi občinski odhodki 4.895.883 100,0

Vir: Realizacija zaključnega računa Občine Naklo za leto 2009, potrjena na 22. seji Občinskega sveta dne 08.07.2010

40 Tekoči odhodki za celotne Podbrezje 7.410 0,15

 

Želite kaj objaviti? Pišite nam!